แผนที่
หน้าหลัก
Member Log in
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
ข้อมูลใหม่

พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อม ในการทำงาน

เพื่อทำความเข้าใจ ใน พ.ร.บ. นี้อย่างแจ่มชัด 

 

          บริษัทศูนย์เทคโนโลยี่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  จำกัด   ขอเชิญ  ท่านนายจ้างหรือ ตัวแทน   ,  จป.วิชาชีพ   และ ผู้เกี่ยวข้อง ทุกฝ่าย เข้าร่วมการอบรม  ชี้แจงวิเคราะห์  เจาะลึก  และการตีความ ใน พ.ร.บ. ความปลอดภัย  เป็นรายมาตรา ซึ่งจะทำให้ ทราบฐานความผิด  ข้อกล่าวหา การฝ่าฝืนไม่ปฎิบัติตาม  และ  ทราบวิธีการปฎิบัติให้ถูกต้อง ตามกฎหมาย  เพื่อนำมาปรับใช้ ในสถานประกอบการ  

 

บรรยายโดย

          
        
อาจารย์ณัฐวัตร มนต์เทวัญ  ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับกฏหมายฉบับนี้ในฐานะ

            1.  เป็นคณะกรรมการยกร่างพ.ร.บ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

            2.  เป็นหัวหน้าคณะชี้แจงกฏหมายนี้ กับคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นรายข้อซึ่งจะทราบเหตุผลที่เป็นข้อยุติในแนวทางของกฤษฏีกา จึงเป็นการตีความที่ถูกต้องชัดเจนตามกฏหมาย

            3.  เป็นอดีตผู้ใช้กฎหมายความปลอดภัยเดิม (ประกาศกระทรวงเกี่ยวกับความปลอดภัยฯ) ในฐานะสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม  สระบุรี  ชลบุรี  ซึ่งท่านจะได้ทราบถึงวิธีปฏิบัติ และการบังคับใช้กฏหมายของภาครัฐ  เป็นอย่างดี

            4.  เป็นอดีตผู้อำนวยการสถาบันความปลอดภัยในการทำงาน   และเป็นผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศ สาขาความปลอดภัยและอาชีวอนามัยขององค์กรสหประชาชาติ  เนื่องจากพ.ร.บ.ความปลอดภัยฯ ฉบับนี้เป็นมาตรฐานสากลที่ทุกประเทศจะกำหนดแบบเดียวกัน เป็นกฏหมายวิชาการ

            ผู้บรรยาย ใน พ.ร.บ. นี้   มีความรู้ประสบการณ์ในระดับสากล  รู้ที่มาที่ไป หลักการและเหตุผล รวมทั้งทราบการนำกฎหมายไปปฏิบัติใช้  ในประเทศ  และ ประเทศต่างๆ

ความเป็นมา

 

           พ.ร.บ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงาน ฉบับนี้ออกมาเพื่อใช้แทน พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ที่ผ่านมากฎกระทรวงแรงงาน เรื่องความปลอดภัยจะกำหนดออกตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แต่ต่อไป กฎกระทรวงฯเกี่ยวกับความปลอดภัยจะย้ายมากำหนดใน พ.ร.บ.ฉบับใหม่นี้ โดยมีขอบเขตการดูแลเรื่องความปลอดภัยคลอบคลุมทุกเรื่อง ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของนายจ้างและพนักงานทุกคนไว้อย่างชัดเจน และ มีบทลงโทษ ที่ระบุความผิดของทุกคนทุกฝ่ายตั้งแต่  นายจ้าง ผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงาน และผู้รับเหมาช่วง รวมทั้งบทลงโทษ ซึ่งสูงถึง 8 แสนบาท จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

           จึงถือว่า พ.ร.บ.ความปลอดภัยฉบับใหม่เป็นกฎหมายสากล เป็นกฎหมายที่ใช้ปฎิรูประบบการดูแลความปลอดภัยของสถานประกอบการในประเทศไทยทีเดียว

 

           ขณะที่ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ของเดิมยังมีขอบเขตการดูแลความปลอดภัย ไม่ครอบคลุมทุกเรื่อง ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการฝ่าฝืนกฎหมายในบทลงโทษ  ส่วนใหญ่ ระบุเป็นความผิดของนายจ้าง

โดย พ.ร.บ. ใหม่นี้   มีบทลงโทษตามความหนักเบาของความผิดมีตั้งแต่

            1.  ปรับไม่เกิน 50,000 บาท

            2.  จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

            3.  จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

            4.  จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

            5.  จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 800,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

            และถ้ายังฝ่าฝืนปรับอีกเป็นรายวัน ไม่เกินวันละ 5,000 บาท จนกว่าจะแก้ไข

 

ระยะเวลาอบรมสัมมนา 

 

               3  ชั่วโมง  (โปรแกรมการจัดอบรมสัมมนา จะแจ้งให้ทราบต่อไป ใน เร็ว ๆ นี้)

       1   วันที่     16  กุมภาพันธ์   2554                โรงแรม แกรนด์อินคำ  ถ.กิ่งแก้ว  จ. สมุทรปราการ

       1   วันที่     25  กุมภาพันธ์   2554                ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์  จ.ปทุมธานี

       1   วันที่     26  กุมภาพันธ์   2554                โรงแรม เมอร์เคียวร์  จ. ชลบุรี

       1   วันที่     2    มีนาคม       2554                 โรงแรม สตาร์  อ.เมือง  จ. ระยอง

       1   วันที่     5    มีนาคม       2554                 โรงแรม บางกอกกอล์ฟ  สปา รีสอร์ท  จ.ปทุมธานี

       1   วันที่     8    มีนาคม       2554                 โรงแรม นิรันดร์แกรนด์  ซ.สุขุมวิท 103  กรุงเทพ

       1   วันที่     10   มีนาคม       2554                โรงแรม กรุงศรี ริเวอร์   จ. พระนครศรีอยุธยา

       1   วันที่     15   มีนาคม       2554                โรงแรม มหาชัย  ถ.เศรษฐกิจ 1  จ. สมุทรสาคร

       1   วันที่     17    มีนาคม       2554               โรงแรม เวล   จ. นครปฐม

       1   วันที่     22    มีนาคม       2554               โรงแรม มารวย การ์เด้นท์  พหลโยธิน  กรุงเทพ ฯ

       1   วันที่     28    มิถุนายน     2554               โรงแรม สตาร์   อ.เมือง   จ. ระยอง

       1   วันที่     28    กรกฎาคม   2554                โรงแรมบางกอกพาเลส  ประตูน้ำ  กรุงเทพฯ

 

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากการอบรมครั้งนี้

 

             1.  ทราบการวิเคราะห์ เจาะลึก และการตีความใน พ.ร.บ.ความปลอดภัยเป็นรายมาตรา เสมือนท่านอยู่ในสถานการณ์จริงในการกำหนดกฎหมาย

             2.  ทราบฐานความผิด และข้อกล่าวหาการฝ่าฝืนการไม่ปฎิบัติตามกฎหมายของ นายจ้าง ผู้บริหาร หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ผู้รับเหมาและบทลงโทษทุกมาตราตาม พ.ร.บ.นี้

             3.  ทราบวิธีการปฎิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายทุกมาตรา พร้อมตัวอย่างการดำเนินการรวมทั้งการตีความบางประเด็นที่ต้องปฎิบัติ แต่ยังคลุมเครือยากต่อการเข้าใจ

 

สนใจสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  

 

             ฝ่ายอบรม  บริษัท ศูนย์เทคโนโลยี่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด

             อีเมล์    :   safetechtraining@hotmail.com

             โทร. 02 – 435 – 2385 – 6  , 8818571  ต่อ  41  ,  44  , 435 - 2580

 

          Downloadใบสมัคร >>คลิ๊ก<< 

 ติดต่อเราผ่านฟอร์มเมล์
อีเมล์คุณ
เรื่อง
รายละเอียด 
© 2016 All Rights Reserved
Powered by
safetechthailand.net